ALGEMENE VOORWAARDEN i UNE-X Werving & Selectie en Detachering B.V.

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. i UNE-X: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: i UNE-X Werving & Selectie en Detachering B.V. handelend onder de namen “i UNE-X” en “i UNE-X iNTERNATIONAL”, gevestigd aan de Nieuwe Stationsstraat 20 te Arnhem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 71287116;
b. opdrachtgever: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf of de rechtspersoon die een overeenkomst met i UNE-X is aangegaan;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en i UNE-X;
d. werving & selectieopdracht: de overeenkomst waarbij i UNE-X in opdracht van de opdrachtgever een kandidaat selecteert met als doel het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst tussen de kandidaat en de opdrachtgever;
e. kandidaat: een door i UNE-X in het kader van een werving & selectieopdracht geselecteerde en aan de opdrachtgever voorgedragen persoon;
f. detavastopdracht: de overeenkomst waarbij de opdrachtgever een medewerker voor bepaalde tijd inhuurt waarbij de opdrachtgever de intentie heeft om na deze periode de medewerker in dienst te nemen;
g. detacheringsopdracht: de overeenkomst waarbij de opdrachtgever een medewerker voor bepaalde tijd inhuurt zonder dat de opdrachtgever de intentie heeft de medewerker na de detacheringsperiode in dienst te nemen;
h. payrollbedrijf: het payrollbedrijf waarmee i UNE-X samenwerkt;
i.  medewerker: de werknemer van i UNE-X of van het payrollbedrijf of de door i UNE-X ingehuurde natuurlijke persoon (zzp’er) die gedurende de detacheringsopdracht of detavastopdracht ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen i UNE-X en de opdrachtgever. 
2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
2.3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk of via de e-mail worden afgeweken na instemming van i UNE-X.
2.4. I UNE-X heeft het recht deze algemene voorwaarden gedurende de overeenkomst te wijzigen en de nieuwe algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. De opdrachtgever wordt schriftelijk of via de e-mail van de nieuwe versie van de algemene voorwaarden op de hoogte gesteld en van de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden.
2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door i UNE-X vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.6. Indien i UNE-X niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat i UNE-X in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.7. I UNE-X heeft het recht zijn rechten en bevoegdheden uit de overeenkomst aan een derde over te dragen. Zonder schriftelijke toestemming van i UNE-X mag de opdrachtgever zijn rechten en verplichtingen jegens i UNE-X niet aan een derde overdragen

Artikel 3. Aanbod

3.1. Ieder aanbod van i UNE-X is vrijblijvend.
3.2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is i UNE-X daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.3. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, e-mailberichten of overeenkomsten van
i UNE-X binden i UNE-X niet.
3.4. Offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat i UNE-X en de opdrachtgever de overeenkomst hebben ondertekend.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1. I UNE-X selecteert voor de werving & selectieopdracht, de detavastopdracht of de detacheringsopdracht de kandidaat resp. de medewerker op basis van de informatie die de opdrachtgever aan i UNE-X verstrekt heeft. I UNE-X zal daarbij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen en zich inspannen de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen te verrichten. I UNE-X garandeert niet dat de kandidaat of de medewerker voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.
5.2. I UNE-X bepaalt zelf op welke gronden hij de kandidaat resp. de medewerker werft en selecteert. Dit betekent dat i UNE-X de kandidaat resp. de medewerker niet hoeft te vragen naar referenties of onderzoek hoeft te doen naar het persoonlijke verleden, arbeids(ongeschiktheids)verleden of de lichamelijke gesteldheid van de kandidaat.
5.3. Het is i UNE-X te allen tijde toegestaan om voor de uitvoering van de overeenkomst een derde partij in te schakelen.

Artikel 6. Werving & selectie

6.1. De werving & selectieopdracht heeft het karakter van een inspanningsverplichting omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de verleende werving & selectieopdracht.
6.2. Van een succesvolle vervulling van werving & selectieopdracht is sprake indien en zodra een door i UNE-X bij de opdrachtgever voorgestelde kandidaat aldaar in dienst treedt. Onder indiensttreding wordt bij de werving & selectieopdracht mede begrepen elke vergelijkbare vorm van feitelijke tewerkstelling van een door i UNE-X geïntroduceerde kandidaat al of niet via een derde en al of niet bij een andere vestiging van de opdrachtgever en/of bij een aan zijn organisatie gelieerde onderneming.
6.3. Voor de beslissing om met een door i UNE-X geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden is de opdrachtgever verantwoordelijk.
6.4. De werving & selectieopdracht wordt niet aangegaan op basis van exclusiviteit, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
6.5. Indien partijen zijn overeengekomen dat de werving & selectieopdracht wordt aangegaan op basis van exclusiviteit, dan betekent dit dat i UNE-X de enige externe partij/bemiddelaar is die opdracht heeft om de werving & selectieopdracht te verrichten en/of om invulling te geven aan een functie of vacature. Hierbij is vooraf een exclusieve bemiddelingstermijn vastgelegd in het werving & selectie voorstel. De exclusieve bemiddelingstermijn is minimaal 6 weken. Binnen deze overeengekomen exclusieve termijn is de opdrachtgever op geen enkele wijze gerechtigd om, direct of indirect, de opdracht uit te besteden aan een andere partij die zich heeft toegelegd op de bemiddeling van personeel of daar zich incidenteel op wil toeleggen dan wel om zelf tot aanname van een kandidaat over te gaan. Mocht de opdrachtgever de samenwerkingsafspraken omtrent de exclusieve aanname van een exclusieve opdracht niet nakomen, dan zal de in artikel 6.15 van deze algemene voorwaarden opgenomen boetebeding gelden om de reeds gemaakte inspanningen van i UNE-X ten behoeve van een juiste uitvoering van de opdracht te compenseren.
6.6. Indien de geselecteerde en geïntroduceerde kandidaat binnen 18 maanden na de introductie door i UNE-X in dienst treedt bij de opdrachtgever of een andersoortige arbeidsverhouding met de opdrachtgever aangaat, dan brengt i UNE-X een fee aan de opdrachtgever in rekening. De fee wordt berekend als een percentage van het bruto jaarinkomen van de kandidaat, exclusief btw. De hoogte van het percentage is in de overeenkomst opgenomen.
6.7. Het bruto jaarinkomen is het jaarsalaris vermeerderd met alle emolumenten. Tot de emolumenten worden onder andere, doch niet uitsluitend, gerekend: de vakantiebijslag, bonussen en provisies, een 13e maand, onkostenvergoedingen en een autotoelage. Een door de opdrachtgever ter beschikking gestelde auto wordt in dit verband gelijk gesteld aan € 7.500,- bruto jaarsalaris.
6.8. De opdrachtgever zal i UNE-X per omgaande schriftelijk of via de e-mail op de hoogte stellen in het geval de kandidaat een aanbieding wordt gedaan en wanneer een kandidaat wordt aangesteld. De opdrachtgever dient i UNE-X te informeren met betrekking tot de gegevens omtrent het bruto jaarinkomen en de startdatum van de kandidaat bij gebreke waarvan i UNE-X gerechtigd is op basis van een inschatting hiervan te factureren.
6.9. De fee wordt aan de opdrachtgever gefactureerd op de dag van ondertekening van de (concept)arbeidsovereenkomst.
6.10. Indien de betrekking van een kandidaat bij de opdrachtgever binnen de proeftijd wordt beëindigd, zal i UNE-X zich inspannen om eenmalig een nieuwe kandidaat te selecteren voor dezelfde functie tegen een vergelijkbaar salaris als dat van de kandidaat waarmee de betrekking is beëindigd. Dit zal gebeuren conform hetgeen in de oorspronkelijke opdrachtbevestiging is bepaald. Indien i UNE-X er niet in slaagt om binnen 3 maanden na de beëindiging van de betrekking met de eerste kandidaat een nieuwe kandidaat te selecteren en voor te dragen, dan zal i UNE-X de opdrachtgever 8% van de betaalde fee terugbetalen. De opdrachtgever kan géén beroep doen op dit artikel in het geval dat:
a. De betrekking wordt ontbonden wegens een andere reden dan onbehoorlijk gedrag;
b. I UNE-X niet binnen 30 dagen na de beëindiging van de betrekking door de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte is gesteld van het beëindigen van de betrekking;
c. Voor zover de fee niet binnen 14 dagen na factuurdatum volledig aan i UNE-X is voldaan;
d. De kandidaat overbodig is;
e. De opdrachtgever de vrijgekomen functie reeds zelf of via een derde partij heeft ingevuld.
6.11. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd zonder toestemming van i UNE-X op enigerlei wijze gegevens over en/of van kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de opdrachtgever een door i UNE-X voorgedragen kandidaat toch binnen 18 maanden introduceert bij een andere (rechts)persoon, onderneming of instelling, hetgeen resulteert in een arbeidsovereenkomst of anderszins een werkrelatie met die kandidaat, dan is de opdrachtgever gehouden tot betaling van de volledige fee zoals omschreven in artikel 6.6.
6.12. Indien de opdrachtgever met meer kandidaten uit de desbetreffende selectieprocedure een arbeidsovereenkomst aangaat, dan is voor elke kandidaat de volledige fee verschuldigd.
6.13. Indien de opdrachtgever de voorgedragen kandidaat aanneemt op basis van een parttime functie, wordt de fee berekend op basis van het salaris dat zou gelden bij een fulltime aanstelling.
6.14. Het is de opdrachtgever of de daaraan gelieerde onderneming zonder schriftelijke toestemming van i UNE-X niet toegestaan om binnen 18 maanden nadat een kandidaat door i UNE-X aan de opdrachtgever is voorgesteld doch niet door de opdrachtgever in dienst is genomen, toch rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.
6.15. Indien de opdrachtgever een in artikel 6.5 of artikel 6.14 genoemd verbod overtreedt, dan is hij met onmiddellijke ingang een boete aan i UNE-X verschuldigd ter grootte van dertigduizend euro exclusief btw, tenzij de werkelijk geleden schade hoger is, dan zal deze schade in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Detavastopdracht en detacheringsopdracht

7.1. I UNE-X zal ervoor zorgdragen dat de overeenkomst wordt uitgevoerd door de medewerker die naar de mening van i UNE-X voldoende gekwalificeerd is.
7.2. De medewerker voert de werkzaamheden uit die partijen zijn overeengekomen. Het is de opdrachtgever enkel toegestaan de medewerker andere werkzaamheden te laten uitvoeren indien i UNE-X daarmee uitdrukkelijk vooraf akkoord is gegaan.
7.3. Indien de opdrachtgever in het kader van de detavastopdracht of de detacheringsopdracht een overeenkomst aangaat met het payrollbedrijf, dan zijn op die overeenkomst de algemene voorwaarden van het payrollbedrijf van toepassing. De opdrachtgever vrijwaart i UNE-X van aanspraken uit overeenkomsten tussen de opdrachtgever en het payrollbedrijf.
7.4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de medewerker, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van i UNE-X aan een derde ter beschikking te stellen waaronder begrepen aan de opdrachtgever gelieerde ondernemingen.
7.5. De opdrachtgever is verplicht:
a. De medewerker voor aanvang van het werk voor te lichten over de risico’s en de te nemen maatregelen;
b. De medewerker in te werken;
c. Leiding te geven aan de medewerker en toezicht te houden op de werkplek.
7.6. Het is de opdrachtgever enkel toegestaan de medewerker in te zetten bij een klant van de opdrachtgever indien de opdrachtgever de medewerker aanstuurt. Indien de klant van de opdrachtgever de medewerker aanstuurt, dan dient de opdrachtgever i UNE-X daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
7.7. De opdrachtgever is verplicht i UNE-X te informeren over de van toepassing zijnde inlenersbeloning.
7.8. De medewerker werkt onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. Derhalve ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de werkzaamheden volledig bij de opdrachtgever.
7.9. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
7.10. De opdrachtgever is verplicht de zorgvuldigheid zoals genoemd in artikel 7:658 BW jegens de medewerker in acht te nemen. De opdrachtgever zal i UNE-X vrijwaren van aanspraken wegens het niet nakomen van de verplichtingen genoemd in artikel 7:658 BW.
7.11. Indien binnen de organisatie van de opdrachtgever bepaalde richtlijnen en/of (huis)regels gelden, dan dient de opdrachtgever de medewerker daarvan op de hoogte te stellen.
7.12. De opdrachtgever is jegens i UNE-X en de medewerker verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarin of waarmee hij de medewerker de arbeid laat verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de arbeid zodanige regelingen en aanwijzingen te verstrekken, dat de medewerker tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed dusdanig beschermd is, als redelijkerwijze in verband met de aard van de arbeid gevorderd kan worden. De opdrachtgever is verplicht de medewerker persoonlijke beschermingsmiddelen te verstrekken als de aard van de werkzaamheden dat verlangt.
7.13. Indien de medewerker in de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, dan is de opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen.
7.14. Schade aan zaken van de medewerker of letselschade ontstaan tijdens of in verband met het verrichten van arbeid in het kader van de overeenkomst wordt door de opdrachtgever aan de medewerker vergoed, tenzij de schade het gevolg is van opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van de medewerker.
7.15. Indien de medewerker tijdens zijn/haar werkzaamheden voor de opdrachtgever een ongeval overkomt, dan is de opdrachtgever verplicht om terstond de arbeidsinspectie en i UNE-X daarover te informeren, met vermelding van het tijdstip, de aard van het ongeval en de gevolgen in deze.
7.16. De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade zoals omschreven in dit artikel.
7.17. De werktijden en de rusttijden van de medewerker zijn gelijk aan de bij de opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat ervoor in dat de rust- en werktijden van de medewerker voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet erop toe dat de medewerker de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
7.18. Indien een transitievergoeding aan de medewerker betaald dient te worden, dan komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.
7.19. Indien de detavastopdracht of de detacheringsopdracht op initiatief van de opdrachtgever tussentijds ten einde komt, dan is de opdrachtgever gehouden de voor de medewerker niet zijnde een zzp’er door i UNE-X te factureren bedragen als bedoeld in de overeenkomst, te voldoen tot het moment dat de overeengekomen duur van de overeenkomst is verstreken. Dit aangezien de medewerker werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarbij i UNE-X een doorbetalingsverplichting heeft.
7.20. Indien de opdrachtgever met de medewerker rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding wil aangaan, dan stelt hij i UNE-X daarvan onverwijld schriftelijk of via de e-mail op de hoogte.
7.21. Indien de opdrachtgever binnen 18 maanden nadat i UNE-X de medewerker bij de opdrachtgever heeft geïntroduceerd met de medewerker rechtstreeks een arbeidsovereenkomst dan wel een andersoortige arbeidsverhouding aangaat, dan is de opdrachtgever een redelijke vergoeding aan i UNE-X verschuldigd voor de uitgevoerde werkzaamheden. Deze redelijke vergoeding wordt vastgesteld op € 31.500,- excl. btw. Partijen kunnen enkel schriftelijk een andere termijn en/of een andere redelijke vergoeding zoals genoemd in dit artikel overeenkomen.
7.22. Indien de medewerker op basis van een detavastopdracht 14 maanden of langer door i UNE-X bij de opdrachtgever te werk is gesteld, dan heeft de opdrachtgever het recht deze medewerker na de detavastopdracht kosteloos in dienst te nemen.

Artikel 8. Andersoortige arbeidsverhouding

8.1. Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 6.6, 7.20 en artikel 7.21 wordt o.a. verstaan:
a. Een opdrachtovereenkomst;
b. Een overeenkomst voor aanneming van werk;
c. De overeenkomst waarbij de medewerker of kandidaat wordt ingeleend van een derde voor het uitvoeren van werkzaamheden voor de opdrachtgever.

Artikel 9. Verplichtingen van de opdrachtgever

9.1. I UNE-X gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
9.2. De opdrachtgever vrijwaart i UNE-X voor eventuele aanspraken van derden, de kandidaat of de medewerker, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
9.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan i UNE-X aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan
i UNE-X worden verstrekt.
9.4. De opdrachtgever zal i UNE-X steeds zo spoedig mogelijk schriftelijk of via de e-mail op de hoogte stellen van wijzigingen in zijn gegevens.
9.5. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verifiëren van de geschiktheid van de door
i UNE-X geselecteerde en geïntroduceerde medewerker of kandidaat waaronder het nagaan van referenties, vaardigheden, karakter, ervaring en mogelijke medische vereisten, inclusief voor het verkrijgen van een eventuele tewerkstellingsvergunning.
9.6. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens i UNE-X die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of de wet niet, niet naar behoren of niet tijdig nakomt of onrechtmatig jegens i UNE-X handelt, dan is i UNE-X gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en dient de opdrachtgever alle schade aan i UNE-X te vergoeden die i UNE-X daardoor lijdt, waaronder omzetverlies.

Artikel 10. Tarieven

10.1. Alle vermelde tarieven zijn excl. btw.
10.2. I UNE-X heeft het recht zijn tarieven van tijd tot tijd aan te passen. De opdrachtgever wordt schriftelijk of via de e-mail van een tariefwijziging in kennis gesteld.

Artikel 11. Betaling

11.1. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na de factuurdatum tot betaling van de factuur over te gaan op een door i UNE-X aangewezen bankrekening. De betalingstermijn van 14 dagen betreft een fatale termijn.
11.2. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting.
11.3. Indien de opdrachtgever de factuur niet tijdig betaalt, dan is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd van 5% per maand te rekenen over de hoofdsom, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt beschouwd. Indien de wettelijke handelsrente hoger is dan 5% per maand, dan geldt de wettelijke handelsrente. Daarnaast komen de gerechtelijke en de buitengerechtelijke incassokosten die i UNE-X moet maken om de openstaande vordering te incasseren voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incasso kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-.
11.4. De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
11.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van i UNE-X op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
11.6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Artikel 12. Persoonsgegevens en geheimhouding

12.1. I UNE-X verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met zijn privacy beleid. Het privacy beleid staat op de websites van i UNE-X, zie www.iunex.nl/privacystatement en www.iunexinternational.com/privacystatement/.
12.2. De opdrachtgever behandelt alle persoonlijke gegevens van kandidaten en van medewerkers die aan hem ter beschikking zijn gesteld vertrouwelijk en verwerkt deze persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
12.3. De opdrachtgever en i UNE-X staan ervoor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven, behoudens voor zover de wet vereist dat deze informatie zal worden prijsgegeven.
12.4. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, i UNE-X gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en i UNE-X zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is i UNE-X niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 13. Opschorting en tussentijdse ontbinding

13.1. I UNE-X is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. Na het sluiten van de overeenkomst i UNE-X ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
c. De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
13.2. Voorts is i UNE-X bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
13.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van i UNE-X op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien i UNE-X de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
13.4. I UNE-X behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en verjaring

14.1. I UNE-X kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. Een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden;
b. Enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
14.2. I UNE-X is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid en onjuistheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.
14.3. I UNE-X is niet aansprakelijk voor schade, waaronder opgelegde boetes, welke is veroorzaakt doordat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet is nagekomen welke volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet.
14.4. I UNE-X kan door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een beëindiging van de opdracht door de medewerker, ook indien dit geschiedt zonder inachtneming van enige termijn.
14.5. I UNE-X staat niet in voor de juistheid van de door de kandidaat of de medewerker verstrekte gegevens. I UNE-X is dan ook niet aansprakelijk indien blijkt dat de kandidaat of de medewerker aan i UNE-X en/of aan de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
14.6. I UNE-X is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schades en verliezen die de kandidaat of de medewerker toebrengt aan de opdrachtgever of derden.
14.7. I UNE-X draagt generlei aansprakelijkheid voor verbintenissen aangegaan door de medewerker die de opdrachtgever of derden binden.
14.8. I UNE-X is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van medewerkers die niet blijken te voldoen aan de door i UNE-X dan wel de opdrachtgever gestelde eisen.
14.9. I UNE-X aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een boete of dwangsom, die de medewerker in rekening brengt of van eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de medewerker zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.
14.10. Aansprakelijkheid van i UNE-X voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, opgelegde boetes, reputatieschade, arbeidskosten en schade door bedrijfstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
14.11. Indien i UNE-X aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van i UNE-X beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van i UNE-X gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van i UNE-X beperkt tot het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van het bedrag dat gefactureerd is voor de werkzaamheden in de maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.
14.12. Alle rechtsvorderingen dient de opdrachtgever binnen 1 jaar in te stellen als de opdrachtgever niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van i UNE-X. Handelt de opdrachtgever niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

Artikel 15. Overmacht

15.1. I UNE-X is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: weersinvloeden; overstromingen; waterschade, aardverschuivingen; natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens i UNE-X de overeenkomst uitvoert; belemmeringen in het vervoer; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; branden; internetstoring; energiestoring; computerinbraak; diefstal; overheidsmaatregelen.
15.2. In het geval van overmacht zullen de verplichtingen van i UNE-X worden opgeschort, zolang de overmacht toestand voortduurt.
15.3. In geval van overmacht heeft i UNE-X het recht de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uit te voeren ofwel, indien nakoming binnen een redelijke termijn niet mogelijk is, deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
15.4. De opdrachtgever dient in dat geval de door hem aan i UNE-X verschuldigde vergoedingen welke betrekking hebben op de periode vóór de overmacht toestand, aan i UNE-X te betalen.

Artikel 16. Auteursrecht

16.1. Van alle bescheiden waarvan i UNE-X zich bij de uitvoering van zijn werkzaamheden bedient, berust het auteursrecht bij i UNE-X of bij zijn licentiegever. De opdrachtgever dient de auteursrechten van i UNE-X en van zijn licentiegevers te allen tijde te respecteren.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en i UNE-X is Nederlands recht van toepassing.
17.2. Alle geschillen verband houdende met overeenkomsten tussen de opdrachtgever en i UNE-X worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar i UNE-X gevestigd is.
Copyright © 2023 i UNE-X   |  Privacy statement   |  Algemene voorwaarden   |  Disclaimer   |  Contact   |  Sitemap
i UNE-X gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.