ALGEMENE VOORWAARDEN i UNE-X Werving & Selectie en Detachering B.V.

Artikel 1. Definities

1.1 i UNE-X: i UNE-X Werving & Selectie en Detachering B.V., handelend onder de namen i UNE-X en i UNE-X iNTERNATIONAL, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer: 71287116, gevestigd te (6812 AR) Arnhem aan de Utrechtseweg 310, gebouw B46.
1.2 Overeenkomst: de overeenkomst tussen i UNE-X en de Opdrachtgever op grond waarvan i UNE-X haar diensten verleent aan de Opdrachtgever.
1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan i UNE-X een opdracht geeft tot het verrichten van Diensten.
1.4 Diensten: het selecteren van één of meer kandidaten en mondeling of schriftelijk introduceren daarvan met als doel indiensttreding bij de Opdrachtgever.
1.5 Indiensttreding: aangaan van een arbeidsovereenkomst/dienstverband, alsmede iedere andere vorm van feitelijke tewerkstelling/samenwerking, op welke wijze en in welke functie dan ook, van één van de door i UNE-X voorgestelde kandidaten, al dan niet via een derde en/of bij een andere vestiging of aan de Opdrachtgever gelieerde vennootschap.
1.6 Werknemer: de natuurlijke persoon waarmee de Opdrachtgever een (arbeids)overeenkomst aangaat waarbij een te werk stelling de grondslag is.
1.7 Kandidaat: geselecteerde en geïntroduceerde potentiële werknemer.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes, overeenkomsten en kandidaat-profielen (cv van een kandidaat) van i UNE-X.
2.2 Indien partijen in de Overeenkomst bepalingen opnemen die afwijken van deze algemenen voorwaarden, hebben de bepalingen van de Overeenkomst voorrang.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Afwijkingen van de algemene voorwaarden van i UNE-X zijn slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Schriftelijke afwijkingen van de algemene voorwaarden van i UNE-X gelden niet per definitie voor toekomstige overeenkomsten. i UNE-X verliest in generlei mate het recht om in andere gevallen de stipte naleving van de algemene voorwaarden te verlangen.
2.5 i UNE-X heeft het recht haar rechten en bevoegdheden uit de betreffende Overeenkomst aan derden over te dragen. Zonder schriftelijke toestemming van i UNE-X mag de Opdrachtgever zijn rechten en verplichtingen jegens i UNE-X niet aan derden overdragen.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. Alle offertes van i UNE-X zijn geheel vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn is gesteld.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat i UNE-X deze schriftelijk of per email accepteert door middel van het versturen van een opdrachtbevestiging, danwel op het moment dat i UNE-X feitelijk is aangevangen met het uitvoeren van werkzaamheden.
3.3 i UNE-X gaat bij haar offertes en aanbiedingen uit van de juistheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens.

Artikel 4. Exclusiviteit

4.1 Werving en Selectie opdrachten kunnen worden aangenomen op basis van exclusiviteit. Dit betekent dat i UNE-X de enige externe partij/bemiddelaar is die opdracht heeft om de werving en selectieopdracht te verrichten en/of om invulling te geven aan een functie of vacature. Hierbij is vooraf een exclusieve bemiddelingstermijn vastgelegd in het werving & selectie voorstel. Binnen dit overeengekomen exclusieve termijn is de Opdrachtgever op geen enkele wijze gerechtigd om, direct of indirect, de opdracht uit te besteden aan een andere partij die zich heeft toegelegd op de bemiddeling van personeel of daar zich incidenteel op wil toeleggen dan wel om zelf tot aanname van een kandidaat over te gaan.
4.2 Mocht de Opdrachtgever de samenwerkingsafspraken omtrent de exclusieve aanname van een exclusieve opdracht niet nakomen, dan zal de in artikel 10.2 van deze algemene voorwaarden opgenomen boetebeding gelden om de reeds gemaakte inspanningen va

Artikel 5. Uitvoering overeenkomst

5.1 De Opdrachtgever verstrekt aan i UNE-X alle benodigde gegevens die nodig zijn voor de werving en selectie van een werknemer of diensten die zij uitvoert ten behoeve van de Opdrachtgever.
5.2 i UNE-X spant zich in voor de Opdrachtgever om een geschikte kandidaat te selecteren en te introduceren met als doel indiensttreding bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de werknemer, alsmede voor de inhoud van de arbeidsovereenkomst. De Opdrachtgever is voorts verantwoordelijk voor het verifiëren van de geschiktheid van de door i UNE-X geselecteerde en geïntroduceerde kandidaat waaronder het nagaan van referenties, vaardigheden, karakter, ervaring en mogelijke medische vereisten, inclusief voor het verkrijgen van een eventuele tewerkstellingsvergunning

Artikel 6. Fee, betaling en incassokosten

6.1 Indien de geselecteerde en geïntroduceerde kandidaat binnen achttien maanden na de introductie door i UNE-X in dienst treedt bij de Opdrachtgever, brengt i UNE-X een fee aan de Opdrachtgever in rekening. De fee wordt berekend als een percentage van het bruto jaarinkomen van de kandidaat, exclusief BTW. De hoogte van het percentage is in de Overeenkomst opgenomen.
6.2 Het bruto jaarinkomen is het jaarsalaris vermeerderd met alle emolumenten. Tot de emolumenten worden onder andere, doch niet uitsluitend, gerekend: de vakantiebijslag, bonussen en provisies, een 13e maand, onkostenvergoedingen en een autotoelage. Een door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde auto wordt in dit verband gelijk gesteld aan € 7.500,- bruto jaarsalaris.
6.3 De Opdrachtgever zal i UNE-X per omgaande schriftelijk op de hoogte stellen in het geval de kandidaat een aanbieding wordt gedaan en wanneer een kandidaat wordt aangesteld. De Opdrachtgever dient i UNE-X te informeren met betrekking tot de gegevens omtrent het bruto jaarinkomen en de startdatum van de kandidaat bij gebreke waarvan i UNE-X gerechtigd is op basis van een inschatting hiervan te factureren.
6.4 De fee wordt aan de Opdrachtgever gefactureerd op de dag van ondertekening van de (concept)arbeidsovereenkomst.
6.5 Indien de betrekking van een kandidaat bij de Opdrachtgever binnen de proeftijd wordt beëindigd, zal i UNE-X zich inspannen om eenmalig een nieuwe kandidaat te selecteren voor dezelfde functie tegen een vergelijkbaar salaris als dat van de kandidaat waarmee de betrekking is beëindigd. Dit zal gebeuren conform hetgeen in de oorspronkelijke opdrachtbevestiging is bepaald. Indien i UNE-X er niet in slaagt om binnen [3] maanden na de beëindiging van de betrekking met de eerste kandidaat een nieuwe kandidaat te selecteren en voor te dragen, zal zij de Opdrachtgever [8%] van de betaalde fee terugbetalen. De Opdrachtgever kan géén beroep doen op dit artikel in het geval dat: (a) de betrekking wordt ontbonden wegens een andere reden dan onbehoorlijk gedrag; (b) i UNE-X niet binnen 30 dagen na de beëindiging van de betrekking door de Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte is gesteld van het beëindigen van de betrekking; (c) voor zover de fee niet (binnen 14 dagen na factuurdatum) volledig aan i UNE-X is voldaan; (d) de kandidaat overbodig is; (e) de Opdrachtgever de vrijgekomen functie reeds zelf of via een derde partij heeft ingevuld.
6.6 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd zonder toestemming van i UNE-X op enigerlei wijze gegevens over en/of van kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de Opdrachtgever een door i UNE-X voorgedragen kandidaat toch binnen achttien maanden introduceert bij een andere (rechts)persoon, onderneming of instelling, hetgeen resulteert in een arbeidsovereenkomst of anderszins een werkrelatie met die kandidaat, is de Opdrachtgever gehouden tot betaling van de volledige fee zoals omschreven in artikel 6.1.
6.7 Indien de Opdrachtgever met meer kandidaten uit de desbetreffende selectieprocedure een arbeidsovereenkomst aangaat, dan is voor elke kandidaat de volledige fee verschuldigd.
6.8 Indien de Opdrachtgever de voorgedragen kandidaat aanneemt op basis van een parttime functie, wordt de fee berekend op basis van het salaris dat zou gelden bij een fulltime aanstelling.
6.9 Bezwaren tegen de juistheid van facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij i UNE-X te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. Na deze termijn worden bezwaren niet meer in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever zijn rechten verloren.
6.10 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan i UNE-X verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
6.11 De Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na de factuurdatum tot betaling van de factuur over te gaan op een door i UNE-X aangewezen bankrekening. De betalingstermijn van 14 dagen betreft een fatale termijn. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting. Indien de Opdrachtgever de factuur niet tijdig betaalt, dan is de Opdrachtgever in verzuim en is de Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd van 5% per maand te rekenen over de hoofdsom, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt beschouwd. Indien de wettelijke rente hoger is dan 5% per maand, dan geldt de wettelijke rente. Daarnaast komen de gerechtelijke en de buitengerechtelijke incassokosten die i UNE-X moet maken om de openstaande vordering te incasseren voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incasso kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de vertragingsrente, met een minimum van € 250,-.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Indien i UNE-X aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
7.2 i UNE-X is slechts aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt, wanneer die schade een rechtstreeks gevolg is van een aan i UNE-X toe te rekenen tekortkoming en niet eerder dan wanneer i UNE-X schriftelijk in gebreke is gesteld en de tekortkoming niet na een redelijke termijn is hersteld.
7.3 i UNE-X is niet aansprakelijk wanneer de tekortkoming door i UNE-X voortkomt uit geheel of gedeeltelijk gebrekkige informatie door of namens de Opdrachtgever verstrekt ongeacht of dit de Opdrachtgever toerekenbaar is.
7.4 De aansprakelijkheid van i UNE-X voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in het desbetreffende geval uitkeert. In ieder geval is de aansprakelijkheid van i UNE-X steeds beperkt tot het factuurbedrag (exclusief BTW).
7.5 Niet voor vergoeding komt in aanmerking enige vorm van indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, reputatieschade, schade geleden door derden, of enige andere schade die niet direct verband houdt met de Overeenkomst. Schade veroorzaakt door opzet en/of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van i UNE-X komt evenmin voor vergoeding in aanmerking.
7.6 i UNE-X is niet aansprakelijk voor schade aan de Opdrachtgever en/of derden veroorzaakt door een door haar geïntroduceerde kandidaat.
7.7 i UNE-X aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een boete of dwangsom, die de werknemer verbeurt of van eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van het feit dat de werknemer zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.
7.8 i UNE-X is niet aansprakelijk voor schaden en verliezen aan de Opdrachtgever, derden of de werknemer, die voortvloeien uit het doen of nalaten van de werknemer.
7.9 i UNE-X is niet aansprakelijk voor verbintenissen die werknemers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens de Opdrachtgever of anderen, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of die ander.
7.10 i UNE-X is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van werknemers die niet blijken te voldoen aan de door i UNE-X dan wel de Opdrachtgever gestelde eisen. 7.11 De Opdrachtgever zal aan de werknemer de schade vergoeden die deze lijdt doordat aan de werknemer toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.

Artikel 8. Vrijwaring

8.1 De Opdrachtgever vrijwaart i UNE-X voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan i UNE-X toerekenbaar is. Indien i UNE-X uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden i UNE-X zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is i UNE-X, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van i UNE-X en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 8.2 De Opdrachtgever vrijwaart i UNE-X van iedere aanspraak van de werknemer in verband met de werkzaamheden die de werknemer voor de Opdrachtgever (heeft) verricht.

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

9.1 i UNE-X is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens derden. In het kader van de Overeenkomst zal i UNE-X alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever. Dit alles tenzij de wet anders voorschrijft.
9.2. De Opdrachtgever zal zonder toestemming van i UNE-X aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van i UNE-X, zijn werkwijze en dergelijke dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen. Dit alles tenzij de wet anders voorschrijft.

Artikel 10. Privacy beleid

10.1 i UNE-X verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy beleid. Dit beleid is te vinden op de websites van i UNE-X, www.iunex.nl/privacystatement en www.iunexinternational.com/privacystatement

Artikel 11. Rechtstreekse arbeidsverhouding

11.1 Het is de Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van i UNE-X niet toegestaan om binnen achttien maanden nadat een kandidaat door i UNE-X aan de Opdrachtgever is voorgesteld doch niet door de Opdrachtgever in dienst is genomen, toch rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.
11.2 Indien de Opdrachtgever een in dit artikel of artikel 4.2 genoemd verbod overtreedt, is hij met onmiddellijke ingang een boete aan i UNE-X verschuldigd ter grootte van dertig-duizend euro exclusief BTW tenzij de werkelijk geleden schade hoger is, dan zal deze schade in rekening worden gebracht

Artikel 12. Einde Overeenkomst, opschorting en tussentijdse ontbinding

12.1 De Overeenkomst eindigt door vervulling van de opdracht, door intrekking van de opdracht door de Opdrachtgever of i UNE-X of door het verstrijken van de overeengekomen periode. De verplichtingen van de Opdrachtgever jegens i UNE-X met betrekking tot geselecteerde en geïntroduceerde kandidaten blijven na het eindigen van de Overeenkomst in stand.
12.2 i UNE-X is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien: (a) de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt. (b) na het sluiten van de Overeenkomst i UNE-X ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. (c) de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
12.3 Voorts is i UNE-X bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
12.4 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van i UNE-X op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien i UNE-X de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
12.5 i UNE-X behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Toepasselijk recht, geschillen en verjaring

13.1 Op alle Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
13.2 De bevoegde rechter te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd van enig geschil tussen i UNE-X en de Opdrachtgever kennis te nemen.
13.3 De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil ter zake of naar aanleiding van een Overeenkomst tussen partijen, vervalt door de Opdrachtgever na verloop van één jaar nadat de aanleiding daartoe is ontstaan

Artikel 14. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

14.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Arnhem en zijn tevens afgebeeld op de websites www.iunex.nl en www.iunexinternational.com.
14.2 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.
Copyright © 2024 i UNE-X   |  Privacy statement   |  Algemene voorwaarden   |  Disclaimer   |  Contact   |  Sitemap
i UNE-X gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.