Privacy Statement

Artikel 1. Definities

1.1. In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:
a. i UNE-X: de gebruiker van dit privacy beleid: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid i UNE-X Werving & Selectie en Detachering B.V., handelend onder de namen i UNE-X en i UNE-X iNTERNATIONAL, gevestigd aan de Nieuwe Stationsstraat 20 (6811 KS) te Arnhem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 71287116;
b. betrokkene: de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) een overeenkomst is aangegaan met i UNE-X, dan wel de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) contact heeft opgenomen met i UNE-X i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst of de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) op de website een account heeft aangemaakt of die de website bezoekt;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen i UNE-X en de betrokkene waarbij de betrokkene gebruik maakt van de dienst die i UNE-X aanbiedt;
d. website: de websites www.iunex.nl en www.iunexinternational.com die door i UNE-X worden beheerd;
e. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

Artikel 2. Persoonsgegevens

2.1. Voor i UNE-X is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt i UNE-X volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
2.2. i UNE-X gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
2.3. i UNE-X verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens (via de website) aan i UNE-X heeft verstrekt of wanneer de betrokkene de website bezoekt of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met i UNE-X.
2.4. i UNE-X verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
a. voor- en achternaam;
b. adres;
c. postcode en woonplaats;
d. telefoonnummer;
e. e-mailadres;
f. nationaliteit;
g. geslacht;
h. burgerlijke staat;
i. geboortedatum;
j. foto’s;
k. IP-adres;
l. kopie legitimatiebewijs (indien dit noodzakelijk is).
2.5. i UNE-X verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.
2.6. De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. i UNE-X kan echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 is. i UNE-X raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de betrokkene er van overtuigd is dat i UNE-X zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de betrokkene contact op te nemen met i UNE-X middels de contactgegevens opgenomen in artikel 11.1 en dan zal i UNE-X de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

Artikel 3. Grondslag en doeleinden van de verwerking

3.1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen. De grondslag van de verwerking van foto’s van de betrokkene is de toestemming die door betrokkene wordt verleend.
3.2. i UNE-X verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
b. het uitbrengen van een offerte en/of aanbod aan betrokkene;
c. het tot stand komen van de overeenkomst;
d. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
e. het onderhouden van een klantrelatie met de betrokkene;
f. om voor de betrokkene een account aan te kunnen maken op de website en het in stand houden van het account;
g. om de betrokkene, indien hij daarvoor toestemming heeft verleend, een nieuwsbrief te sturen, zie ook artikel 4;
h. het sturen van een factuur en het voldoen aan administratieve plichten;
i. om de website en de dienstverlening van i UNE-X te verbeteren.
3.3. De verstrekking van de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en een kopie legitimatiebewijs (indien dit noodzakelijk is) van de betrokkene is een contractuele verplichting. Zonder de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en een kopie legitimatiebewijs (indien dit noodzakelijk is) kan geen overeenkomst tot stand komen.
3.4. i UNE-X zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
3.5. i UNE-X verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. i UNE-X streeft naar minimale gegevensverwerking.
3.6. i UNE-X zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

Artikel 4. Nieuwsbrieven

4.1. Er worden enkel nieuwsbrieven naar de betrokkene gestuurd, indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan i UNE-X. De betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie artikel 5.
4.2. i UNE-X zal de betrokkene niet voor directe marketingdoeleinden benaderen indien de betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Artikel 5. Afmelden voor nieuwsbrieven

5.1. De betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:
a. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;
b. door contact op te nemen met i UNE-X, zie artikel 11.1 voor de contactgegevens.
5.2. In elke nieuwsbrief welke naar de betrokkene wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.

Artikel 6. Wissen van persoonsgegevens

6.1. i UNE-X zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
a. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
b. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
c. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
6.2. i UNE-X is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

Artikel 7. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

7.1. i UNE-X zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet eerder aan derden verstrekken, dan indien:
a. i UNE-X daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
b. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
c. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
d. de doorgifte geschiedt aan een door i UNE-X voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker i UNE-X een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
7.2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.
 

Artikel 8. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

8.1. Op verzoek verleent i UNE-X aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die i UNE-X van hem bijhoudt en verstrekt i UNE-X de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
8.2. i UNE-X biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die i UNE-X van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
8.3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij i UNE-X worden ingediend, zie artikel 11.1 voor de contactgegevens van i UNE-X. i UNE-X reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

Artikel 9. Bezwaar

9.1. De betrokkene kan bij i UNE-X bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat i UNE-X het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt i UNE-X met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij i UNE-X bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

Artikel 10. Recht van beperking

10.1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene i UNE-X verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

Artikel 11. Contact

11.1. Voor vragen over de wijze waarop i UNE-X persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die i UNE-X van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met i UNE-X.

Contactgegevens:
i UNE-X Werving & Selectie en Detachering B.V.
Adres: Nieuwe Stationsstraat 20
Postcode/plaats: 6811 KS Arnhem
e-mailadres: info@iunex.nl
telefoonnummer: 026 840 44 18

11.2. Indien i UNE-X op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt i UNE-X de betrokkene daarvan op de hoogte.

Artikel 12. Beveiligingsmaatregelen

12.1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft i UNE-X verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.
12.2. i UNE-X neemt de volgende veiligheidsmaatregelen:
a. het gebruiken van systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen;
b. het versleuteld opslaan van de gegevens in de database;
c. het gebruiken van beveiligde netwerkverbindingen;
d. gegevens die via de website aan i UNE-X worden verstrekt, worden middels een beveiligde web omgeving opgeslagen;
e. het up-to-date houden van software;
f. het periodiek (laten) controleren van de genomen beveiligingsmaatregelen;
g. papieren documenten worden bewaard in een afgesloten kast die alleen toegankelijk is voor de directeur van i UNE-X;
h. er worden geen papieren kopieën gemaakt van de overeenkomsten of documenten waarin persoonsgegevens zijn opgenomen, tenzij dit wordt opgevraagd door de betrokkene;
i. e-mailberichten van betrokkenen worden niet uitgeprint;
j. fysieke bescherming van haar IT-voorzieningen en apparatuur tegen toegang door onbevoegden en tegen schade en storingen.
12.3. Alle medewerkers van i UNE-X en door i UNE-X ingeschakelde derden, waaronder een verwerker, die in het kader van hun taak kennisnemen van persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding.

Artikel 13. Privacy beleid van derden

13.1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites of applicaties van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. i UNE-X aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website of applicatie geraadpleegd te worden.

Artikel 14. Wijzigingen

14.1. i UNE-X behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van i UNE-X.

Artikel 15. Datalek

15.1. Indien zich bij i UNE-X een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal i UNE-X daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
15.2. Indien er sprake is van een datalek bij i UNE-X dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt i UNE-X de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 16. Cookies

16.1. i UNE-X gebruikt functionele cookies.
16.2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene.
16.3. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat i UNE-X zijn dienst niet of niet naar behoren kan verlenen.
16.4. Soorten cookies en doelen:  
 
 De partij die de cookie plaatst  Het soort cookie  Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst
 i UNE-X  Functionele cookie  Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de betrokkene kan inloggen op de website.
Met functionele cookies kan de website de betrokkene herkennen wanneer de betrokkene de website weer bezoekt. Dit is handig zodat de betrokkene niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op de website bij een nieuw websitebezoek.

16.5. i UNE-X kan zijn beleid ten aanzien van cookies van tijd tot tijd, bijvoorbeeld vanwege een wetswijziging, aanpassen. Wijzigingen of aanvullingen op het beleid van i UNE-X ten aanzien van cookies worden hier gepubliceerd. i UNE-X raadt de bezoeker aan om regelmatig dit beleid te controleren.

Artikel 17. Klacht indienen

17.1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door i UNE-X niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Copyright © 2024 i UNE-X   |  Privacy statement   |  Algemene voorwaarden   |  Disclaimer   |  Contact   |  Sitemap
i UNE-X gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.